Lập trình VB.Net

So sánh sự khác nhau giữa VB.Net và C#

So sánh sự khác nhau giữa VB.Net và C#
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình VB.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng .NET Framework

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số cách viết khác nhau giữa VB.NetC# trong các xử lý cụ thể:

Nội dung chính:

 1. Cấu trúc chương trình
 2. Comments code
 3. Namespaces
 4. Constructors & Destructors
 5. Nhập xuất (Console I/O)
 6. Các toán tử (Operators)
 7. Các kiểu dữ liệu và cách khai báo, khởi tạo biến (Data Types)
 8. Khai báo hằng số (Constants)
 9. Kiểu String
 10. Kiểu Arrays
 11. Kiểu enum (Enumerations)
 12. Kiểu Structs
 13. Cách sử dụng Objects
 14. Câu lệnh điều kiện và switch
 15. Vòng lặp (Loops)
 16. Cách viết hàm (Functions)
 17. Biểu thức chính quy (Regular Expressions)
 18. Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
 19. Classes & Interfaces
 20. Properties
 21. Generics
 22. Collections
 23. Delegates & Lambda Expressions
 24. Phương thức mở rộng (Extension Methods)
 25. Sự kiện (Events)
 26. LINQ
 27. Attributes
 28. File I/O
 29. Một số điểm khác nhau khác
01. Cấu trúc chương trình
[code language=”vbnet”] Imports System

Namespace MinhHoangBlog
Class HelloWorld
‘ Cách truyền tham số cho hàm
Overloads Shared Sub Main(ByVal args() As String)
‘ Cách khai báo biến và khởi tạo giá trị
Dim name As String = "VB.NET"

If args.Length = 1 Then name = args(0)

‘ Cách nối chuỗi
Console.WriteLine( "Hello, " & name & "!" )
End Sub
End Class
End Namespace
[/code]

[code language=”csharp”] using System;

namespace MinhHoangBlog
{
public class HelloWorld
{
// Cách truyền tham số cho hàm
public static void Main(string[] args)
{
// Cách khai báo biến và khởi tạo giá trị
string name = "C#";

if (args.Length == 1) name = args[0];

// Cách nối chuỗi
Console.WriteLine( "Hello, " + name + "!" );
}
}
}
[/code]

02. Comments code
[code language=”vbnet”] ‘ Chỉ có comment 1 dòng

‘ KHÔNG có comment nhiều dòng

”’ <summary>Mô tả ý nghĩa của hàm hoặc class,…</summary>
[/code]

[code language=”csharp”] // Comment một dòng

/* Comment
nhiều dòng */

/* Comment
* nhiều dòng
*/

/// <summary>Mô tả ý nghĩa của hàm hoặc class,… một dòng</summary>
/** <summary>Mô tả ý nghĩa của hàm hoặc class,… nhiều dòng</summary> */
[/code]

03. Namespaces
[code language=”vbnet”] Namespace WelcomeTo.MinhHoang.Blog
‘ bla bla
End Namespace

‘ or

Namespace WelcomeTo
Namespace MinhHoang
Namespace Blog
‘ bla bla
End Namespace
End Namespace
End Namespace

Imports WelcomeTo.MinhHoang.Blog
[/code]

[code language=”csharp”] namespace WelcomeTo.MinhHoang.Blog
{
// bla bla
}

// or

namespace WelcomeTo
{
namespace MinhHoang
{
namespace Blog
{
// bla bla
}
}
}

using WelcomeTo.MinhHoang.Blog;
[/code]

04. Constructors & Destructors
[code language=”vbnet”] Class SuperHero
Inherits Person ‘ Cách thể hiện thừa kế

Private powerLevel As Integer
Private name As String

‘ Constructor mặc định
Public Sub New()
powerLevel = 0
name = "Robin Hood"
End Sub

Public Sub New(ByVal powerLevel As Integer)
Me.New( "Robin Hood" ) ‘ Gọi constructor của chính nó
Me.powerLevel = powerLevel
End Sub

Public Sub New(ByVal name As String)
MyBase.New(name) ‘ Gọi constructor của base class
Me.name = name
End Sub

Shared Sub New()
‘ Shared constructor được gọi trước khi instance đầu tiên được tạo
End Sub

Protected Overrides Sub Finalize()
‘ Destructor Giải phóng tài nguyên không dùng sau khi kết thúc chương trình
MyBase.Finalize()
End Sub
End Class
[/code]

[code language=”csharp”] class SuperHero : Person // Cách thể hiện thừa kế
{
private int powerLevel;
private string name;

// Constructor mặc định
public SuperHero()
{
powerLevel = 0;
name = "Robin Hood";
}

// Gọi constructor của chính nó
public SuperHero(int powerLevel) : this( "Robin Hood" )
{
this.powerLevel = powerLevel;
}

// Gọi constructor của base class
public SuperHero(string name) : base(name)
{
this.name = name;
}

static SuperHero()
{
// Static constructor được gọi trước khi instance đầu tiên được tạo
}

~SuperHero()
{
// Destructor ngầm định tạo ra phương thức Finalize() để giải phóng tài nguyên bộ nhớ
// trước khi thoát khỏi chương trình
}
}
[/code]

05. Nhập xuất (Console I/O)
[code language=”vbnet”] ‘ Input giá trị nhập vào từ bàn phím
Console.Write( "What’s your name? " )
Dim name As String = Console.ReadLine()

Console.Write( "How old are you? " )
Dim age As Integer = Val(Console.ReadLine())

‘ Output thông tin ra console
Console.WriteLine("{0} is {1} years old.", name, age)
‘ or
Console.WriteLine( name & " is " & age & " years old." )

Dim c As Integer = Console.Read()
Console.WriteLine(c) ‘ Nếu nhập A thì sẽ hiện ra ở console là 65
[/code]

[code language=”csharp”] /* Input giá trị nhập vào từ bàn phím */
Console.Write( "What’s your name? " );
string name = Console.ReadLine();

Console.Write( "How old are you? " );
int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

/* Output thông tin ra console */
Console.WriteLine("{0} is {1} years old.", name, age);
// or
Console.WriteLine( name + " is " + age + " years old." );

int c = Console.Read();
Console.WriteLine(c); // Nếu nhập A thì sẽ hiện ra ở console là 65
[/code]

06. Các toán tử (Operators)
[code language=”vbnet”] ‘ Comparison
= <> <= >= <>

‘ Arithmetic
+ – * /
Mod
\ (integer division)
^ (raise to a power)

‘ Assignment
= += -= *= /= \= ^= <<= >>= &=

‘ Bitwise
And Or Xor Not << >>

‘ Logical
AndAlso OrElse And Or Xor Not

‘ Note: AndAlso And OrElse perform short-circuit logical evaluations

‘ String Concatenation
&
[/code]

[code language=”csharp”] // Comparison
== < > <= >= !=

// Arithmetic
+ – * /
% (mod)
/ (integer division if both operands are ints)
Math.Pow(x, y)

// Assignment
= += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= ++ —

// Bitwise
& | ^ ~ << >>

// Logical
&& || & | ^ !

// Note: && and || perform short-circuit logical evaluations

// String Concatenation
+
[/code]

07. Các kiểu dữ liệu và cách khai báo, khởi tạo biến (Data Types)
[code language=”vbnet”] ‘ Value Types
Boolean
Byte, SByte
Char
Short, UShort, Integer, UInteger, Long, ULong
Single, Double
Decimal
Date ‘ (alias of System.DateTime)
structures
enumerations

‘ Reference Types
objects
String
arrays
delegates

‘ Initializing
Dim correct As Boolean = True
Dim b As Byte = &H2A ‘ hex or &O52 for octal
Dim person As Object = Nothing
Dim name As String = "Dwight"
Dim grade As Char = "B"c
Dim today As Date = #12/31/2010 12:15:00 PM#
Dim amount As Decimal = 35.99@
Dim gpa As Single = 2.9!
Dim pi As Double = 3.14159265
Dim lTotal As Long = 123456L
Dim sTotal As Short = 123S
Dim usTotal As UShort = 123US
Dim uiTotal As UInteger = 123UI
Dim ulTotal As ULong = 123UL

‘ Nullable Types
Dim x? As Integer = Nothing

‘ Anonymous Types
Dim stu = New With {.Name = "Sue", .Gpa = 3.4}
Dim stu2 = New With {Key .Name = "Bob", .Gpa = 2.9}

‘ Implicitly Typed Local Variables
Dim s = "Hello!"
Dim nums = New Integer() {1, 2, 3}
Dim hero = New SuperHero With {.name = "Batman"}

‘ Type Information
Dim x As Integer
Console.WriteLine(x.GetType()) ‘ System.Int32
Console.WriteLine(GetType(Integer)) ‘ System.Int32
Console.WriteLine(TypeName(x)) ‘ Integer

Dim c As New Circle
isShape = TypeOf c Is Shape ‘ True if c is a Shape

isSame = o1 Is o2 // True If o1 And o2 reference same Object

‘ Type Conversion / Casting
Dim d As Single = 3.5
Dim i As Integer = CType(d, Integer) ‘ set to 4 (Banker’s rounding)
i = CInt(d) ‘ same result as CType
i = Int(d) ‘ set to 3 (Int function truncates the decimal)

Dim s As New Shape
Dim c As Circle = TryCast(s, Circle) ‘ Returns Nothing if type cast fails
c = DirectCast(s, Circle) ‘ Throws InvalidCastException if type cast fails
[/code]

[code language=”csharp”] // Value Types
bool
byte, sbyte
char
short, ushort, int, uint, long, ulong
float, double
decimal
DateTime // (not a built-in C# type)
structs
enumerations

// Reference Types
objects
string
arrays
delegates

// Initializing
bool correct = true;
byte b = 0x2A; // hex
object person = null;
string name = "Dwight";
char grade = ‘B’;
DateTime today = DateTime.Parse( "12/31/2010 12:15:00 PM" );
decimal amount = 35.99m;
float gpa = 2.9f;
double pi = 3.14159265; // or 3.14159265D
long lTotal = 123456L;
short sTotal = 123;
ushort usTotal = 123;
uint uiTotal = 123; // or 123U
ulong ulTotal = 123; // or 123UL

// Nullable Types
int? x = null;

// Anonymous Types
var stu = new { Name = "Sue", Gpa = 3.5 };
var stu2 = new { Name = "Bob", Gpa = 2.9 }; // no Key equivalent

// Implicitly Typed Local Variables
var s = "Hello!";
var nums = new int[] { 1, 2, 3 };
var hero = new SuperHero() { Name = "Batman" };

// Type Information
int x;
Console.WriteLine(x.GetType()); // System.Int32
Console.WriteLine(typeof(int)); // System.Int32
Console.WriteLine(x.GetType().Name); // Int32

Circle c = new Circle();
isShape = c is Shape; // true if c is a Shape

isSame = Object.ReferenceEquals(o1, o2) // true if o1 and o2 reference same object

// Type Conversion / Casting
float d = 3.5f;
i = Convert.ToInt32(d); // Set to 4 (rounds)
int i = (int)d; // set to 3 (truncates decimal)

Shape s = new Shape();
Circle c = s as Circle; // Returns null if type cast fails
c = (Circle)s; // Throws InvalidCastException if type cast fails
[/code]

08. Khai báo hằng số (Constants)
[code language=”vbnet”] Const MAX_STUDENTS As Integer = 25

‘ Can set to a const or var; may be initialized in a constructor
ReadOnly MIN_DIAMETER As Single = 4.93
[/code]

[code language=”csharp”] const int MAX_STUDENTS = 25;

// Can set to a const or var; may be initialized in a constructor
readonly float MIN_DIAMETER = 4.93f;
[/code]

09. Kiểu String
[code language=”vbnet”] ‘ Special character constants (all also accessible from ControlChars Class)
vbCrLf, vbCr, vbLf, vbNewLine
vbNullString
vbTab
vbBack
vbFormFeed
vbVerticalTab
""

‘ String concatenation (use & or +)
Dim school As String = "Harding" & vbTab
school = school & "University" ‘ school is "Harding (tab) University"
school &= "University" ‘ Same thing (+= does the same)

‘ Chars
Dim letter As Char = school.Chars(0) ‘ letter is H
letter = "Z"c ‘ letter is Z
letter = Convert.ToChar(65) ‘ letter is A
letter = Chr(65) ‘ same thing
Dim word() As Char = school.ToCharArray ‘ word holds Harding

‘ No string literal operator
Dim filename As String = "c:\temp\x.dat"

‘ String comparison
Dim mascot As String = "Bisons"
If ( mascot = "Bisons" ) Then ‘ true
If (mascot.Equals( "Bisons" )) Then ‘ true
If (mascot.ToUpper().Equals( "BISONS" )) Then ‘ true
If (mascot.CompareTo( "Bisons" ) = 0) Then ‘ true

‘ String matching with Like – Regex is more powerful
If ( "John 3:16" Like "Jo[Hh]? #:*" ) Then ‘true

‘ Substring
s = mascot.Substring(2, 3)) ‘ son
s = Mid("testing", 2, 3) ‘ est

‘ Replacement
s = mascot.Replace( "sons", "nomial" )) ‘ s is "Binomial"

‘ Split
Dim names As String = "Michael,Dwight,Jim,Pam"
Dim parts() As String = names.Split(",".ToCharArray()) ‘ One name in each slot

‘ Date to string
Dim dt As New DateTime(1973, 10, 12)
Dim s As String = "My birthday: " & dt.ToString( "MMM dd, yyyy" ) ‘ Oct 12, 1973

‘ Integer to String
Dim x As Integer = 2
Dim y As String = x.ToString() ‘ y is "2"

‘ String to Integer
Dim x As Integer = Convert.ToInt32( "-5" ) ‘ x is -5

‘ Mutable string
Dim buffer As New System.Text.StringBuilder( "two " )
buffer.Append( "three " )
buffer.Insert( 0, "one " )
buffer.Replace( "two", "TWO" )
Console.WriteLine(buffer) ‘ Prints "one TWO three"
[/code]

[code language=”csharp”] // Escape sequences
\r // carriage-return
\n // line-feed
\t // tab
\\ // backslash
\" // quote

// String concatenation
string school = "Harding\t";
school = school + "University"; // school is "Harding (tab) University"
school += "University"; // Same thing

// Chars
char letter = school[0]; // letter is H
letter = ‘Z’; // letter is Z
letter = Convert.ToChar(65); // letter is A
letter = (char)65; // same thing
char[] word = school.ToCharArray(); // word holds Harding

// String literal
string filename = @"c:\temp\x.dat"; // Same as "c:\\temp\\x.dat"

// String comparison
string mascot = "Bisons";
if ( mascot == "Bisons" ) // true
if (mascot.Equals( "Bisons" )) // true
if (mascot.ToUpper().Equals( "BISONS" )) // true
if (mascot.CompareTo( "Bisons" ) == 0) // true

// String matching – No Like equivalent, use Regex

// Substring
s = mascot.Substring(2, 3)) // son
s = "testing".Substring(1, 3); // est (no Mid)

// Replacement
s = mascot.Replace( "sons", "nomial" )) // Binomial

// Split
string names = "Michael,Dwight,Jim,Pam";
string[] parts = names.Split(",".ToCharArray()); // One name in each slot

// Date to string
DateTime dt = new DateTime(1973, 10, 12);
string s = dt.ToString( "MMM dd, yyyy" ); // Oct 12, 1973

// int to string
int x = 2;
string y = x.ToString(); // y is "2"

// string to int
int x = Convert.ToInt32( "-5" ); // x is -5
// Mutable string
System.Text.StringBuilder buffer = new System.Text.StringBuilder( "two " );
buffer.Append( "three " );
buffer.Insert( 0, "one " );
buffer.Replace( "two", "TWO" );
Console.WriteLine(buffer); // Prints "one TWO three"
[/code]

10. Kiểu Arrays
[code language=”vbnet”] Dim nums() As Integer = {1, 2, 3}
For i As Integer = 0 To nums.Length – 1
Console.WriteLine(nums(i))
Next

‘ 4 is the index of the last element, so it holds 5 elements
Dim names(4) As String
names(0) = "David"
names(5) = "Bobby" ‘ Throws System.IndexOutOfRangeException

‘ Resize the array, keeping the existing values (Preserve is optional)
ReDim Preserve names(6)
Dim twoD(rows – 1, cols – 1) As Single
twoD(2, 0) = 4.5

Dim jagged()() As Integer = {New Integer(4) {}, New Integer(1) {}, New Integer(2) {}}
jagged(0)(4) = 5
[/code]

[code language=”csharp”] int[] nums = { 1, 2, 3 };
for (int i = 0; i<nums.Length; i++)
Console.WriteLine(nums[i]);

// 5 is the size of the array
string[] names = new string[5];
names[0] = "David";
names[5] = "Bobby"; // Throws System.IndexOutOfRangeException

// Add two elements, keeping the existing values
Array.Resize(ref names, 7);

float[,] twoD = new float[rows, cols];
twoD[2, 0] = 4.5f;

int[][] jagged = new int[3][] { new int[5], new int[2], new int[3] };
jagged[0][4] = 5;
[/code]

11. Kiểu enum (Enumerations)
[code language=”vbnet”] Enum Action
Start
[Stop] ‘ Stop is a reserved word
Rewind
Forward
End Enum

Enum Status
Flunk = 50
Pass = 70
Excel = 90
End Enum

Dim a As Action = Action.Stop
If a <> Action.Start Then _
Console.WriteLine(a.ToString & " is " & a) ‘ "Stop is 1"

Console.WriteLine(Status.Pass) ‘ 70
Console.WriteLine(Status.Pass.ToString) ‘ Pass
[/code]

[code language=”csharp”] enum Action {
Start,
Stop,
Rewind,
Forward };

enum Status {
Flunk = 50,
Pass = 70,
Excel = 90 };

Action a = Action.Stop;
if (a != Action.Start)
Console.WriteLine(a + " is " + (int) a); // "Stop is 1"

Console.WriteLine((int) Status.Pass); // 70
Console.WriteLine(Status.Pass); // Pass
[/code]

12. Kiểu Structs
[code language=”vbnet”] Structure Student
Public name As String
Public age As Integer

Public Sub New(ByVal name As String, ByVal age As Integer)
Me.name = name
Me.age = age
End Sub
End Structure

Dim std1 As Student = New Student("Peter", 20)
Dim std2 As Student = std1

stu2.name = "Marry"
Console.WriteLine(std1.name) ‘ Output: Peter
Console.WriteLine(std2.name) ‘ Output: Marry
[/code]

[code language=”csharp”] struct Student
{
public string name;
public int age;

public Student(string name, int age)
{
this.name = name;
this.age = age;
}
}
Student std1 = new Student("Peter", 20);
Student std2 = std1;

std2.name = "Marry";
Console.WriteLine(std1.name); // Output: Peter
Console.WriteLine(std2.name); // Output: Marry
[/code]

13. Cách sử dụng Objects
[code language=”vbnet”] Dim hero As SuperHero = New SuperHero
‘ or
Dim hero As New SuperHero

With hero
.Name = "SpamMan"
.PowerLevel = 3
End With

hero.Defend( "Laura Jones" )
hero.Rest() ‘ Calling Shared method
‘ or
SuperHero.Rest()

Dim hero2 As SuperHero = hero ‘ Both reference the same object
hero2.Name = "WormWoman"
Console.WriteLine(hero.Name) ‘ Prints WormWoman

hero = Nothing ‘ Free the object

If hero Is Nothing Then _
hero = New SuperHero

Dim obj As Object = New SuperHero
If TypeOf obj Is SuperHero Then _
Console.WriteLine( "Is a SuperHero object." )

‘ Mark object for quick disposal
Using reader As StreamReader = File.OpenText( "test.txt" )
Dim line As String = reader.ReadLine()
While Not line Is Nothing
Console.WriteLine(line)
line = reader.ReadLine()
End While
End Using
[/code]

[code language=”csharp”] SuperHero hero = new SuperHero();

// No "With" but can use object initializers
SuperHero hero = new SuperHero() {
Name = "SpamMan",
PowerLevel = 3
};

hero.Defend( "Laura Jones" );
SuperHero.Rest(); // Calling static method

SuperHero hero2 = hero; // Both reference the same object
hero2.Name = "WormWoman";
Console.WriteLine(hero.Name); // Prints WormWoman

hero = null ; // Free the object

if (hero == null)
hero = new SuperHero();

Object obj = new SuperHero();
if (obj is SuperHero)] Console.WriteLine( "Is a SuperHero object." );

// Mark object for quick disposal
using (StreamReader reader = File.OpenText( "test.txt" )) {
string line;
while ((line = reader.ReadLine()) != null)
Console.WriteLine(line);
}
[/code]

14. Câu lệnh điều kiện và switch
[code language=”vbnet”] ‘ Null-coalescing operator if called with 2 arguments
x = If(y, 5) ‘ if y is not Nothing then x = y, else x = 5

‘ Ternary/Conditional operator (IIf evaluates 2nd and 3rd expressions)
greeting = If( age < 20, "What’s up?", "Hello" )

‘ One line doesn’t require "End If"
If age < 20 Then greeting = "What’s up?"
If age < 20 Then greeting = "What’s up?" Else greeting = "Hello"

‘ Use : to put two commands on same line
If x <> 100 AndAlso y < 5 Then x *= 5 : y *= 2

‘ Preferred
If x <> 100 AndAlso y < 5 Then
x *= 5
y *= 2
End If

‘ Use _ to break up long single line or use implicit line break
If whenYouHaveAReally < longLine And
itNeedsToBeBrokenInto2 > Lines Then _
UseTheUnderscore(charToBreakItUp)

If x > 5 Then
x *= y
ElseIf x = 5 OrElse y Mod 2 = 0 Then
x += y
ElseIf x < 10 Then
x -= y
Else
x /= y
End If

Select Case color ‘ Must be a primitive data type
Case "pink", "red"
r += 1
Case "blue"
b += 1
Case "green"
g += 1
Case Else
other += 1
End Select
[/code]

[code language=”csharp”] // Null-coalescing operator
x = y ?? 5; // if y != null then x = y, else x = 5

// Ternary/Conditional operator
greeting = age < 20 ? "What’s up?" : "Hello";

if (age < 20)
greeting = "What’s up?";
else
greeting = "Hello";

// Multiple statements must be enclosed in {}
if (x != 100 && y < 5) {
x *= 5;
y *= 2;
}

// No need for _ or : since ; is used to terminate each statement.

if (x > 5)
x *= y;
else if (x == 5 || y % 2 == 0)
x += y;
else if (x< 10)
x -= y;
else
x /= y;

// Every case must end with break or goto case
switch (color) { // Must be integer or string
case "pink":
case "red":
r++;
break;
case "blue":
b++;
break;
case "green":
g++;
break;
default:
other++;
break; // break necessary on default
}
[/code]

15. Vòng lặp (Loops)
[code language=”vbnet”] ‘ Pre-test Loops
While c < 10
c += 1
End While

Do Until c = 10
c += 1
Loop

Do While c < 10
c += 1
Loop

For c = 2 To 10 Step 2
Console.WriteLine(c)
Next

‘ Post-test Loops
Do
c += 1
Loop While c < 10

Do
c += 1
Loop Until c = 10

‘ Array or collection looping
Dim names As String() = {"Fred", "Sue", "Barney"}
For Each s As String In names
Console.WriteLine(s)
Next

‘ Breaking out of loops
Dim i As Integer = 0
While (True)
If (i = 5) Then Exit While
i += 1
End While

‘ Continue to next iteration
For i = 0 To 4
If i < 4 Then Continue For
Console.WriteLine(i) ‘ Only prints 4
Next
[/code]

[code language=”csharp”] // Pre-test Loops:
// no "until" keyword
while (c< 10)
c++;

for (c = 2; c <= 10; c += 2)
Console.WriteLine(c);

// Post-test Loop:

do
c++;
while (c< 10);

// Array or collection looping
string[] names = { "Fred", "Sue", "Barney" };
foreach (string s in names)
Console.WriteLine(s);

// Breaking out of loops
int i = 0;
while (true) {
if (i == 5)
break;
i++;
}

// Continue to next iteration
for (i = 0; i <= 4; i++) {
if (i< 4)
continue;
Console.WriteLine(i); // Only prints 4
}
[/code]

16. Cách viết hàm (Functions)
[code language=”vbnet”] ‘ Pass by value (In, Default), reference (In/out), And reference (out)
Sub TestFunc(ByVal x As Integer, ByRef y As Integer, ByRef z As Integer)
x += 1
y += 1
z = 5
End Sub

Dim a = 1, b = 1, c As Integer ‘ c set to zero by default
TestFunc(a, b, c)
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", a, b, c) ‘ 1 2 5

‘ Accept variable number of arguments
Function Sum(ByVal ParamArray nums As Integer()) As Integer
Sum = 0
For Each i As Integer In nums
Sum += i
Next
End Function ‘ Or use Return statement like C#

Dim total As Integer = Sum(4, 3, 2, 1) ‘ returns 10

‘ Optional parameters must be listed last and must have a default value
Sub SayHello( ByVal name As String, Optional ByVal prefix As String = "" )
Console.WriteLine("Greetings, " & prefix & " " & name)
End Sub

SayHello( "Strangelove", "Dr." )
SayHello( "Mom" )
[/code]

[code language=”csharp”] // Pass by value (in, default), reference (in/out), and reference (out)
void TestFunc(int x, ref int y, out int z)
{
x++;
y++;
z = 5;
}
int a = 1, b = 1, c; // c doesn’t need initializing
TestFunc(a, ref b, out c);
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", a, b, c); // 1 2 5

// Accept variable number of arguments
int Sum(params int[] nums)
{
int sum = 0;
foreach (int i in nums)
sum += i;
return sum;
}

int total = Sum(4, 3, 2, 1); // returns 10

/* C# 4.0 supports optional parameters. Previous versions required function overloading. */
void SayHello( string name, string prefix = "" )
{
Console.WriteLine("Greetings, " + prefix + " " + name);
}

SayHello( "Strangelove", "Dr." );
SayHello( "Mom" );
[/code]

17. Biểu thức chính quy (Regular Expressions)
[code language=”vbnet”] Imports System.Text.RegularExpressions

‘ Match a string pattern
Dim r As New Regex("j[aeiou]h?. \d:*", RegexOptions.IgnoreCase Or
RegexOptions.Compiled)
If (r.Match( "John 3:16" ).Success) Then ‘true
Console.WriteLine( "Match" )
End If

‘ Find and remember all matching patterns
Dim s As String = "My number is 305-1881, not 305-1818."
Dim r As New Regex( "(\d+-\d+)" )
Dim m As Match = r.Match(s) ‘ Matches 305-1881 and 305-1818
While m.Success
Console.WriteLine("Found number: " & m.Groups(1).Value & " at position " _
& m.Groups(1).Index.ToString)
m = m.NextMatch()
End While

‘ Remeber multiple parts of matched pattern
Dim r As New Regex( "(\d\d):(\d\d) (am|pm)" )
Dim m As Match = r.Match( "We left at 03:15 pm." )
If m.Success Then
Console.WriteLine("Hour: " & m.Groups(1).ToString) ‘ 03
Console.WriteLine("Min: " & m.Groups(2).ToString) ‘ 15
Console.WriteLine("Ending: " & m.Groups(3).ToString) ‘ pm
End If

‘ Replace all occurrances of a pattern
Dim r As New Regex("h\w+?d", RegexOptions.IgnoreCase)
Dim s As String = r.Replace( "I heard this was HARD!", "easy" ) ‘ I easy this was easy!

‘ Replace matched patterns
Dim s As String = Regex.Replace( "123 < 456", "(\d+) . (\d+)", "$2 > $1" ) ‘ 456 > 123

‘ Split a string based on a pattern
Dim names As String = "Michael, Dwight, Jim, Pam"
Dim r As New Regex( ",\s*" )
Dim parts() As String = r.Split(names) ‘ One name in each slot
[/code]

[code language=”csharp”] using System.Text.RegularExpressions;

// Match a string pattern
Regex r = new Regex(@"j[aeiou]h?. \d:*", RegexOptions.IgnoreCase |
RegexOptions.Compiled);
if (r.Match( "John 3:16" ).Success) // true
Console.WriteLine( "Match" );

// Find and remember all matching patterns
string s = "My number is 305-1881, not 305-1818.";
Regex r = new Regex( "(\\d+-\\d+)" );
// Matches 305-1881 and 305-1818
for (Match m = r.Match(s); m.Success; m = m.NextMatch())
Console.WriteLine("Found number: " + m.Groups[1] + " at position " +
m.Groups[1].Index);

// Remeber multiple parts of matched pattern
Regex r = new Regex( "@(\d\d):(\d\d) (am|pm)" );
Match m = r.Match( "We left at 03:15 pm." );
if (m.Success) {
Console.WriteLine("Hour: " + m.Groups[1]); // 03
Console.WriteLine("Min: " + m.Groups[2]); // 15
Console.WriteLine("Ending: " + m.Groups[3]); // pm
}

// Replace all occurrances of a pattern
Regex r = new Regex("h\\w+?d", RegexOptions.IgnoreCase);
string s = r.Replace( "I heard this was HARD!", "easy" )); // I easy this was easy!

// Replace matched patterns
string s = Regex.Replace( "123 < 456", @"(\d+) . (\d+)", "$2 > $1" ); // 456 > 123

// Split a string based on a pattern
string names = "Michael, Dwight, Jim, Pam";
Regex r = new Regex( @",\s*" );
string[] parts = r.Split(names); // One name in each slot
[/code]

18. Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)
[code language=”vbnet”] ‘ Throw an exception
Dim ex As New Exception( "Something is really wrong." )
Throw ex

‘ Catch an exception
Try
y = 0
x = 10 / y
Catch ex As Exception When y = 0 ‘ Argument and When is optional
Console.WriteLine(ex.Message)
Finally
Beep()
End Try

‘ Deprecated unstructured error handling
On Error GoTo MyErrorHandler

MyErrorHandler: Console.WriteLine(Err.Description)
[/code]

[code language=”csharp”] // Throw an exception
Exception up = new Exception( "Something is really wrong." );
throw up;

// Catch an exception
try {
y = 0;
x = 10 / y;
}
catch (Exception ex) { // Argument is optional, no "When" keyword
Console.WriteLine(ex.Message);
}
finally {
Microsoft.VisualBasic.Interaction.Beep();
}
[/code]

19. Classes & Interfaces
[code language=”vbnet”] ‘ Access Modifiers
Public
Private
Friend
Protected
Protected Friend

‘ Class Modifiers
MustInherit
NotInheritable

‘ Method Modifiers
MustOverride
NotInheritable
Shared
Overridable

‘ All members are Shared
Module

‘ Partial classes
Partial Class Team

Protected name As String
Public Overridable Sub DisplayName()
Console.WriteLine(name)
End Sub
End Class

‘ Inheritance
Class FootballTeam
Inherits Team

Public Overrides Sub DisplayName()
Console.WriteLine( "** " + name + " **" )
End Sub
End Class

‘ Interface definition
Interface IAlarmClock
Sub Ring()
Property TriggerDateTime() As DateTime
End Interface

‘ Extending an interface
Interface IAlarmClock
Inherits IClock

End Interface

‘ Interface implementation
Class WristWatch
Implements IAlarmClock, ITimer

Public Sub Ring() Implements IAlarmClock.Ring
Console.WriteLine( "Wake up!" )
End Sub

Public Property TriggerDateTime As DateTime Implements IAlarmClock.TriggerDateTime

End Class
[/code]

[code language=”csharp”] // Access Modifiers
public
private
internal
protected
protected internal

// Class Modifiers
abstract
sealed
static

// Method Modifiers
abstract
sealed
static
virtual

// No Module equivalent – just use static class

// Partial classes
partial class Team
{

protected string name;
public virtual void DislpayName()
{
Console.WriteLine(name);
}

// Inheritance
class FootballTeam : Team
{

public override void DislpayName()
{
Console.WriteLine( "** " + name + " **" );
}
}

// Interface definition
interface IAlarmClock
{
void Ring();
DateTime CurrentDateTime { get; set; }
}

// Extending an interface
interface IAlarmClock : IClock
{

}

// Interface implementation
class WristWatch : IAlarmClock, ITimer
{
public void Ring()
{
Console.WriteLine( "Wake up!" );
}

public DateTime TriggerDateTime { get; set; }

}
[/code]

20. Properties
[code language=”vbnet”] ‘ Auto-implemented properties are new to VB10
Public Property Name As String
Public Property Size As Integer = -1 ‘ Default value, Get and Set both Public

‘ Traditional property implementation
Private mName As String
Public Property Name() As String
Get
Return mName
End Get
Set(ByVal value As String)
mName = value
End Set
End Property

‘ Read-only property
Private mPowerLevel As Integer
Public ReadOnly Property PowerLevel() As Integer
Get
Return mPowerLevel
End Get
End Property

‘ Write-only property
Private mHeight As Double
Public WriteOnly Property Height() As Double
Set(ByVal value As Double)
mHeight = If(value < 0, mHeight = 0, mHeight = value)
End Set
End Property
[/code]

[code language=”csharp”] // Auto-implemented properties
public string Name { get; set; }
public int Size { get; protected set; } // Set default value in constructor

// Traditional property implementation
private string name;
public string Name
{
get
{
return name;
}
set
{
name = value;
}
}

// Read-only property
private int powerLevel;
public int PowerLevel
{
get
{
return powerLevel;
}
}

// Write-only property
private double height;
public double Height
{
set
{
height = value < 0 ? 0 : value;
}
}
[/code]

21. Generics
[code language=”vbnet”] ‘ Enforce accepted data type at compile-time
Dim numbers As New List(Of Integer)
numbers.Add(2)
numbers.Add(4)
DisplayList(Of Integer)(numbers)

‘ Subroutine can display any type of List
Sub DisplayList(Of T)(ByVal list As List(Of T))
For Each item As T In list
Console.WriteLine(item)
Next
End Sub

‘ Class works on any data type
Class SillyList(Of T)
Private list(10) As T
Private rand As New Random

Public Sub Add(ByVal item As T)
list(rand.Next(10)) = item
End Sub

Public Function GetItem() As T
Return list(rand.Next(10))
End Function
End Class

‘ Limit T to only types that implement IComparable
Function Maximum(Of T As IComparable)(ByVal ParamArray items As T()) As T
Dim max As T = items(0)
For Each item As T In items
If item.CompareTo(max) > 0 Then max = item
Next
Return max
End Function
[/code]

[code language=”csharp”] // Enforce accepted data type at compile-time
List<int> numbers = new List<int>();
numbers.Add(2);
numbers.Add(4);
DisplayList<int>(numbers);

// Function can display any type of List
void DisplayList<T>(List<T> list)
{
foreach (T item in list)
Console.WriteLine(item);
}

// Class works on any data type
class SillyList<T>
{
private T[] list = new T[10];
private Random rand = new Random();

public void Add(T item)
{
list[rand.Next(10)] = item;
}

public T GetItem()
{
return list[rand.Next(10)];
}
}

// Limit T to only types that implement IComparable
T Maximum<T>(params T[] items) where T : IComparable<T>
{
T max = items[0];
foreach (T item in items)
if (item.CompareTo(max) > 0)
max = item;
return max;
}
[/code]

22. Collections
[code language=”vbnet”] ‘ Popular classes In System.Collections (stored As Object)
ArrayList
Hashtable
Queue
Stack

‘ Popular classes In System.Collections.Generic (stored As type T)
List(Of T)
SortedList(Of TKey, TValue)
Dictionary(Of TKey, TValue)
Queue(Of T)
Stack(Of T)

‘ Popular classes In System.Collections.Concurrent (thread safe)
BlockingCollection(Of T)
ConcurrentDictionary(Of TKey, TValue)
ConcurrentQueue(Of T)
ConcurrentStack(Of T)

‘ Microsoft.VisualBasic(Not recommended)
Collection

‘ Store ID and name
Dim students As New Dictionary(Of Integer, String) From
{
{123, "Bob"},
{444, "Sue"},
{555, "Jane"}
}

students.Add( 987, "Gary" )
Console.WriteLine(students(444)) ‘ Sue

‘ Display all
For Each stu In students
Console.WriteLine(stu.Key & " = " & stu.Value)
Next

‘ Method iterator for custom iteration over a collection
Iterator Function OddNumbers(ByVal lastNum As Integer) As System.Collections.IEnumerable
For num = 1 To lastNum
If num Mod 2 = 1 Then
Yield num
End If
Next
End Function

‘ 1 3 5 7
For Each num In OddNumbers(7)
Console.Write( num & " " )
Next
[/code]

[code language=”csharp”] // Popular classes in System.Collections (stored as Object)
ArrayList
Hashtable
Queue
Stack

// Popular classes in System.Collections.Generic (stored as type T)
List<T>
SortedList<TKey, TValue>
Dictionary<TKey, TValue>
Queue<T>
Stack<T>

// Popular classes in System.Collections.Concurrent (thread safe)
BlockingCollection<T>
ConcurrentDictionary<TKey, TValue>
ConcurrentQueue<T>
ConcurrentStack<T>

// No equivalent to Microsoft.VisualBasic.Collection

// Store ID and name
var students = new Dictionary<int, string>
{
{ 123, "Bob" },
{ 444, "Sue" },
{ 555, "Jane" }
};

students.Add( 987, "Gary" );
Console.WriteLine(students[444]); // Output: Sue

// Display all
foreach (var stu in students) {
Console.WriteLine(stu.Key + " = " + stu.Value);
}

// Method iterator for custom iteration over a collection
static System.Collections.Generic.IEnumerable<int> OddNumbers(int lastNum)
{
for (var num = 1; num <= lastNum; num++)
if (num % 2 == 1)
yield return num;
}

// 1 3 5 7
foreach (double num in OddNumbers(7))
{
Console.Write( num + " " );
}
[/code]

23. Delegates & Lambda Expressions
[code language=”vbnet”] ‘ Khai báo
Delegate Sub HelloDelegate(ByVal s As String)

Sub SayHello(ByVal s As String)
Console.WriteLine("Hello, " & s)
End Sub

‘ Create delegate that calls SayHello
Dim hello As HelloDelegate = AddressOf SayHello
hello( "World" ) ‘ Or hello.Invoke( "World" )

‘ Use lambda expression (anonymous method) instead of a delegate
Dim hello2 = Sub(x) Console.WriteLine("Hello, " & x)
hello2( "World" )

‘ Use Func(Of T, TResult) delegate to call Uppercase
Dim convert As Func(Of String, String) = AddressOf Uppercase
Console.WriteLine(convert( "test" ))

Function Uppercase(s As String) As String
Return s.ToUpper
End Function

‘ Declare and invoke lambda expression
Console.WriteLine((Function(num As Integer) num + 1)(2))

‘ Pass lambda expression as an argument
TestValues(Function(x, y) x Mod y = 0)

Sub TestValues(ByVal f As Func(Of Integer, Integer, Boolean))
If f(8, 4) Then
Console.WriteLine( "true" )
Else
Console.WriteLine( "false" )
End If
End Sub
[/code]

[code language=”csharp”] // Khai báo
delegate void HelloDelegate(string s);

void SayHello(string s)
{
Console.WriteLine("Hello, " + s);
}

// C# 1.0 delegate syntax with named method
HelloDelegate hello = new HelloDelegate(SayHello);
hello( "World" ); // Or hello.Invoke( "World" );

// C# 2.0 delegate syntax with anonymous method
HelloDelegate hello2 = delegate (string s) {
Console.WriteLine("Hello, " + s);
};
hello2( "World" );

// C# 3.0 delegate syntax with lambda expression
HelloDelegate hello3 = s => { Console.WriteLine("Hello, " + s); };
hello3( "World" );

// Use Func<in T, out TResult> delegate to call Uppercase
Func<string, string> convert = Uppercase;
Console.WriteLine( convert("test" ));

string Uppercase(string s)
{
return s.ToUpper();
}

// Declare and invoke Func using a lambda expression
Console.WriteLine(new Func<int, int>(num => num + 1)(2));

// Pass lamba expression as an argument
TestValues((x, y) => x % y == 0);

void TestValues(Func<int, int, bool> f)
{
if (f(8, 4))
Console.WriteLine( "true" );
else
Console.WriteLine( "false" );
}
[/code]

24. Phương thức mở rộng (Extension Methods)
[code language=”vbnet”] Imports System.Runtime.CompilerServices

Module StringExtensions
<Extension()>
Public Function VowelCount(ByVal s As String) As Integer
Return s.Count(Function(c) "aeiou".Contains(Char.ToLower(c)))
End Function
End Module

‘ Using the extension method
Console.WriteLine("This is a test".VowelCount)
[/code]

[code language=”csharp”] public static class StringExtensions
{
public static int VowelCount(this string s)
{
return s.Count(c => "aeiou".Contains(Char.ToLower(c)));
}
}

// Using the extension method
Console.WriteLine("This is a test".VowelCount());
[/code]

25. Sự kiện (Events)
[code language=”vbnet”] Delegate Sub MsgArrivedEventHandler(ByVal message As String)

Event MsgArrivedEvent As MsgArrivedEventHandler

‘ or to define an event which declares a delegate implicitly
Event MsgArrivedEvent(ByVal message As String)

AddHandler() MsgArrivedEvent, AddressOf My_MsgArrivedCallback
‘ Won’t throw an exception if obj is Nothing
RaiseEvent MsgArrivedEvent( "Test message" )
RemoveHandler() MsgArrivedEvent, AddressOf My_MsgArrivedCallback

Imports System.Windows.Forms

Dim WithEvents MyButton As Button ‘ WithEvents can’t be used on local variable
MyButton = New Button

Sub MyButton_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyButton.Click
MessageBox.Show(Me, "Button was clicked", "Info", _
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
End Sub
[/code]

[code language=”csharp”] delegate void MsgArrivedEventHandler(string message);

event MsgArrivedEventHandler MsgArrivedEvent;

// Delegates must be used with events in C#

MsgArrivedEvent += new MsgArrivedEventHandler(My_MsgArrivedEventCallback);
MsgArrivedEvent( "Test message" ); // Throws exception if obj is null
MsgArrivedEvent -= new MsgArrivedEventHandler(My_MsgArrivedEventCallback);

using System.Windows.Forms;

Button MyButton = new Button();
MyButton.Click += new System.EventHandler(MyButton_Click);

void MyButton_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MessageBox.Show(this, "Button was clicked", "Info",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
[/code]

26. LINQ
[code language=”vbnet”] Dim nums() As Integer = {5, 8, 2, 1, 6}

‘ Get all numbers in the array above 4
Dim results = From n In nums
Where n > 4
Select n

‘ Same thing using lamba expression
results = nums.Where(Function(n) n > 4)

‘ Displays 5 8 6
For Each n As Integer In results
Console.Write( n & " " )
Next

Console.WriteLine(results.Count()) ‘ 3
Console.WriteLine(results.First()) ‘ 5
Console.WriteLine(results.Last()) ‘ 6
Console.WriteLine(results.Average()) ‘ 6.33333

results = results.Intersect({5, 6, 7}) ‘ 5 6
results = results.Concat({5, 1, 5}) ‘ 5 6 5 1 5
results = results.Distinct() ‘ 5 6 1

Dim Students() As Student = {
New Student With {.Name = "Bob", .Gpa = 3.5},
New Student With {.Name = "Sue", .Gpa = 4.0},
New Student With {.Name = "Joe", .Gpa = 1.9}
}

‘ Get a list of students ordered by Gpa with Gpa >= 3.0
Dim goodStudents = From s In Students
Where s.Gpa >= 3.0
Order By s.Gpa Descending
Select s

Console.WriteLine(goodStudents.First.Name) ‘ Sue
[/code]

[code language=”csharp”] int[] nums = { 5, 8, 2, 1, 6 };

// Get all numbers in the array above 4
var results = from n in nums
where n > 4
select n;

// Same thing using lamba expression
results = nums.Where(n => n > 4);

// Displays 5 8 6
foreach (int n in results)
Console.Write( n + " " );

Console.WriteLine(results.Count()); // 3
Console.WriteLine(results.First()); // 5
Console.WriteLine(results.Last()); // 6
Console.WriteLine(results.Average()); // 6.33333

results = results.Intersect(new[] {5, 6, 7}); // 5 6
results = results.Concat(new[] {5, 1, 5}); // 5 6 5 1 5
results = results.Distinct(); // 5 6 1

Student[] Students = {
new Student{ Name = "Bob", Gpa = 3.5 },
new Student{ Name = "Sue", Gpa = 4.0 },
new Student{ Name = "Joe", Gpa = 1.9 }
};

// Get a list of students ordered by Gpa with Gpa >= 3.0
var goodStudents = from s in Students
where s.Gpa >= 3.0
orderby s.Gpa descending
select s;

Console.WriteLine(goodStudents.First().Name); // Sue
[/code]

27. Attributes
[code language=”vbnet”] ‘ Attribute can be applied to anything
Public Class IsTestedAttribute
Inherits Attribute
End Class

‘ Attribute can only be applied to classes or structs
<AttributeUsage(AttributeTargets.Class Or AttributeTargets.Struct)>
Public Class AuthorAttribute
Inherits Attribute

Public Property Name As String
Public Property Version As Integer = 0

Public Sub New(ByVal name As String)
Me.Name = name
End Sub
End Class

<Author("Sue", Version:=3)>
Class Shape

<IsTested()>
Sub Move()
‘ Do something…
End Sub
End Class
[/code]

[code language=”csharp”] // Attribute can be applied to anything
public class IsTestedAttribute : Attribute
{
}

// Attribute can only be applied to classes or structs
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct)] public class AuthorAttribute : Attribute
{

public string Name { get; set; }
public int Version { get; set; }

public AuthorAttribute(string name)
{
Name = name;
Version = 0;
}
}

[Author("Sue", Version = 3)] class Shape
{

[IsTested] void Move()
{
// Do something…
}
}
[/code]

28. File I/O
[code language=”vbnet”] Imports System.IO

‘ Write out to text file
Dim writer As StreamWriter = File.CreateText( "c:\myfile.txt" )
writer.WriteLine( "Out to file." )
writer.Close()

‘ Read all lines from text file
Dim reader As StreamReader = File.OpenText( "c:\myfile.txt" )
Dim line As String = reader.ReadLine()
While Not line Is Nothing
Console.WriteLine(line)
line = reader.ReadLine()
End While
reader.Close()

‘ Write out to binary file
Dim str As String = "Text data"
Dim num As Integer = 123
Dim binWriter As New BinaryWriter(File.OpenWrite( "c:\myfile.dat" ))
binWriter.Write(str)
binWriter.Write(num)
binWriter.Close()

‘ Read from binary file
Dim binReader As New BinaryReader(File.OpenRead( "c:\myfile.dat" ))
str = binReader.ReadString()
num = binReader.ReadInt32()
binReader.Close()
[/code]

[code language=”csharp”] using System.IO;

// Write out to text file
StreamWriter writer = File.CreateText( "c:\\myfile.txt" );
writer.WriteLine( "Out to file." );
writer.Close();

// Read all lines from text file
StreamReader reader = File.OpenText( "c:\\myfile.txt" );
string line = reader.ReadLine();
while (line != null) {
Console.WriteLine(line);
line = reader.ReadLine();
}
reader.Close();

// Write out to binary file
string str = "Text data";
int num = 123;
BinaryWriter binWriter = new BinaryWriter(File.OpenWrite( "c:\\myfile.dat" ));
binWriter.Write(str);
binWriter.Write(num);
binWriter.Close();

// Read from binary file
BinaryReader binReader = new BinaryReader(File.OpenRead( "c:\\myfile.dat" ));
str = binReader.ReadString();
num = binReader.ReadInt32();
binReader.Close();
[/code]

29. Một số điểm khác nhau khác
Về ký tự xuống dòng:

C#:   Environment.NewLine
VB.Net: vbNewLine / vbCrLf / vbCr / vbLf

Các hằng số trong VB ứng với dòng mới gồm:
vbCrLf = “\r\n”
vbCr = “\r”
vbLf = “\n”

Đường dẫn file:

VB:   "c:\foo\bar.txt"
C++:  "c:\\foo\\bar.txt"
C#:   giống C++, hoặc @"c:\foo\bar.txt"
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

3 bình luận

Translate »