Lập trình VB.Net

Kỹ thuật thao tác với List Collection

Kỹ thuật thao tác với List Collection
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình VB.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng .NET Framework

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số kỹ thuật thao tác với List Collection trong VB.Net:

 1. Một số kỹ thuật lấy data cho một list collection
1. Một số kỹ thuật lấy data cho một list collection
1. Một số kỹ thuật lấy data cho một list collection

Bên dưới là code example trình bày cách lấy data có value là 1 từ một data có sẵn cho list collection.

Module MinhHoangBlog

  Sub Main()

    Dim listID As New List(Of String)            ' Declaration of list
    Dim listID1 As New List(Of String)
    Dim listID2 As New List(Of String)
    Dim dictionaryID As New Dictionary(Of String, Integer) ' Declaration of dictionary

    ' Put key and value to dictionary
    dictionaryID.Add("first", 1)
    dictionaryID.Add("second", 2)
    dictionaryID.Add("first1", 1)

    ' ① Using LINQ
    ' Reset Data of list
    If listID IsNot Nothing Then
      listID.Clear()
    End If

    ' Get list Key of map data that have Value = 1
    listID = (From kp As KeyValuePair(Of String, Integer) In dictionaryID
         Where kp.Value = 1
         Select kp.Key).ToList()

    ' Print data of list
    For Each item In listID
      Console.WriteLine(" " & item)
    Next

    Console.WriteLine( " " & "==========" )

    ' ② Using If with For Each pair In dictionaryID
    ' Khai báo biến lưu trữ cặp Key-Value cua map
    Dim pair As KeyValuePair(Of String, Integer)

    ' Reset data of list
    listID1.Clear()

    ' Get list Key of map data that have Value = 1
    For Each pair In dictionaryID
      If pair.Value = 1 Then
        listID1.Add(pair.Key)
      End If
    Next

    ' Print data of list
    For Each item In listID1
      Console.WriteLine(" " & item)
    Next

    Console.WriteLine( " " & "==========" )

    ' ③ Using Lamba Expression
    ' Reset data of list
    listID2.Clear()

    ' Get list Key of map data that have Value = 1
    listID2 = dictionaryID.Where(Function(n) n.Value = 1).Select(Function(n) n.Key).ToList()

    ' Print data of list
    For Each item In listID2
      Console.WriteLine(" " & item)
    Next

    Console.ReadKey()

  End Sub

End Module

Kết quả chương trình

Kết quả chương trình

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »