Lập trình VB.Net

Cách thêm file icon hoặc image vào resource project

Cách thêm file icon hoặc image vào resource project
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình VB.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng .NET Framework

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm file icon hoặc image vào resource của project, nội dung gồm 3 phần sau:

  1. Add/Import image/icon vào project
  2. Thay đổi thuộc tính của file icon/image
  3. Cách sử dụng
1. Add/Import image/icon vào project
1. Add/Import image/icon vào project

#1/3. Trong Solution Explorer > Right-click lên project > Properties/プロパティ(R)

Solution Explore > Right-click project > Properties

Solution Explore > Right-click project > Properties

#2/3. Resources/リソース > Add Resource/リソースの追加(R) > Add Existing File…/存在ファイルの追加(E)…

Resources > Add Resource > Add Existing File...

Resources > Add Resource > Add Existing File…

#3/3. Browser đến file muốn import rồi click Open(O)/開く(O) (Để hiện tất cả các file image/icon thì chọn All Files(*.*)/すべてのファイル(*.*))

Sau khi chọn file xong, click Open

Sau khi chọn file xong, click Open

2. Thay đổi thuộc tính của file icon/image
2. Thay đổi thuộc tính của file icon/image

#1/2. Right-click lên image/icon vừa được import vào project ở bước 1. > Properties/プロパティ(R)

Right-click image/icon > Properties

Right-click image/icon > Properties

#2/2. Chỉnh sửa giá trị ở thuộc tính Build Action/ビルド アクション: Chuyển từ “None/なし hoặc Content/コンテンツ” sang “Embedded Resource/理め込まれたリソース”

Build Action > Embedded Resource

Build Action > Embedded Resource

3. Cách sử dụng
3. Cách sử dụng

#1/3. Cú pháp:

ProjectName・Namespace(DLL名).fileName.extension

#2/3. Ví dụ:
TenFileDllCuaProject.iconSample.ico
TenFileDllCuaProject.imageSample.png

#3/3. Demo:

[code language=”vb”] ‘ Get stream of file resource
Dim iconStream As System.IO.Stream = Me.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream( "TenFileDllCuaProject.iconSample.ico" )
Dim imageStream As System.IO.Stream = Me.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream( "TenFileDllCuaProject.imageSample.png" )

‘ Get icon/image of file resource
Dim infoIcon As System.Drawing.Image = New System.Drawing.Bitmap( iconStream )
Dim infoImage As System.Drawing.Image = New System.Drawing.Bitmap( imageStream )
[/code]

Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »