Lập trình VB.Net

Cách lấy thông tin Resource của một file Assembly

Cách lấy thông tin Resource của một file Assembly
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình VB.NET, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng .NET Framework

Để lấy thông tin Resource của một file Assembly, chúng ta có thể làm như sau:

Imports System.Reflection
Imports System.IO

Module MinhHoangBlog

  Sub Main()

    ' dll
    Dim assemblyName As AssemblyName = New AssemblyName( "assembly_name" )

    ' Get Resource
    Dim resources As String = String.Join( vbCrLf, Assembly.Load(assemblyName).GetManifestResourceNames() )

    ' Output info
    Dim pathFile As String = "D:\Log\List_Resource_Names.txt"
    Using sw As StreamWriter = New StreamWriter( pathFile, True )

      sw.WriteLine( "List Resource Names" )
      sw.WriteLine( "======================" )
      sw.WriteLine( resources )

    End Using

  End Sub

End Module

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »