JavaScript

Hàm Random trong JavaScript

Hàm Random trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Hàm Random trong JavaScript

1. Phương thức Math.random()

Phương thức Math.random() trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 (inclusive-bao gồm) và 1 (exclusive-ngoại trừ):

Ví dụ:
Math.random();		// Trả về một số ngẫu nhiên
Try it »

Math.random() luôn trả về một số nhỏ hơn 1.

2. Cách tạo số nguyên ngẫu nhiên trong JavaScript

Math.random() được sử dụng kết hợp với Math.floor() để trả về các số nguyên ngẫu nhiên.

Ví dụ:
Math.floor(Math.random() * 10);			// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 9
Math.floor(Math.random() * 11);			// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 10
Math.floor(Math.random() * 10) + 1;		// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 10
Try it »

Ví dụ:
Math.floor(Math.random() * 100);		// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 99
Math.floor(Math.random() * 101);		// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 0 đến 100
Math.floor(Math.random() * 100) + 1;	// trả về một số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100
Try it »

3. Cách viết hàm random để sinh số nguyên ngẫu nhiên từ min và max bất kỳ

Từ các ví dụ trên, bây giờ chúng ta muốn tạo một số nguyên ngẫu nhiên từ cặp minmax bất kỳ thì có thể viết hàm như sau:

– Hàm JavaScript này luôn trả về một số ngẫu nhiên giữa min và (max – 1), tức là: min <= số ngẫu nhiên < max.

Ví dụ:
function getRndInteger(min, max) {
    return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}
Try it »

– Hàm JavaScript này luôn trả về một số ngẫu nhiên giữa min và max, tức là: min <= số ngẫu nhiên <= max.

Ví dụ:
function getRndInteger(min, max) {
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}
Try it »

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

3 bình luận

Translate »