JavaScript

Đối tượng toán học Math trong JavaScript

Đối tượng toán học Math trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Đối tượng toán học (math object) cung cấp cho bạn các thuộc tính và phương thức cho các hằng số và hàm toán học. Không giống như các đối tượng global (toàn cục) khác, Math không phải là một constructor. Tất cả các thuộc tính và phương thức của Math đều static (tĩnh) và có thể được gọi trực tiếp bằng cách sử dụng Math như một đối tượng mà không cần tạo nó.

Nội dung chính:

 1. Các thuộc tính (Constants) của Math
  • Math.E
  • Math.PI
  • Math.SQRT2
  • Math.SQRT1_2
  • Math.LN2
  • Math.LN10
  • Math.LOG2E
  • Math.LOG10E
 2. Các phương thức của Math
  • min(x, y, z, …, n)
  • max(x, y, z, …, n)
  • round(x)
  • ceil(x)
  • floor(x)
  • random()
  • abs(x)
  • pow(x, y)
  • sqrt(x)
  • exp(x)
  • log(x)
  • sin(x)
  • cos(x)
  • tan(x)
  • asin(x)
  • acos(x)
  • atan(x)
  • atan2(y, x)
1. Các thuộc tính (Constants) của Math

1. Các thuộc tính (Constants) của Math

JavaScript cung cấp 8 hằng số toán học có thể được truy cập với đối tượng Math:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.E // return số Euler
Math.PI // return số PI
Math.SQRT2 // return căn bậc hai của 2
Math.SQRT1_2 // return căn bậc hai của 1/2
Math.LN2 // return logarit tự nhiên của 2
Math.LN10 // return logarit tự nhiên của 10
Math.LOG2E // return cơ số 2 logarit của E
Math.LOG10E // return cơ số 10 logarit của E[/code] Try it »
2. Các phương thức của Math

2. Một số hàm toán học thường dùng

2.1. Math.min() và Math.max()

Math.min()Math.max() được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong danh sách các đối số:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200); // return -200

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200); // return 150[/code] Try it »

2.2. Math.round()

Math.round(x) trả về giá trị của x được làm tròn đến số nguyên gần nhất với nó:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.round(4.7); // return 5
Math.round(4.4); // return 4[/code] Try it »

2.3. Math.ceil()

Math.ceil(x) trả về giá trị của x được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất với nó:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.ceil(4.4); // return 5[/code] Try it »

2.4. Math.floor()

Math.floor(x) trả về giá trị của x được làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất với nó:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.floor(4.7); // return 4[/code] Try it »

2.5. Math.random()

Phương thức Math.random() trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 (inclusive-bao gồm) và 1 (exclusive-ngoại trừ):

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.random(); // Trả về một số ngẫu nhiên[/code] Try it »

Math.random() luôn trả về một số nhỏ hơn 1.

Chi tiết xem thêm: Hàm Random trong JavaScript.

2.6. Math.abs()

Phương thức Math.abs(x) trả về giá trị tuyệt đối (dương) của x:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.abs(-4.7); // return 4.7[/code] Try it »

2.7. Math.pow()

Phương thức Math.pow(x) trả về giá trị của x mũ y:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.pow(8, 2); // return 64[/code] Try it »

2.8. Math.sqrt()

Phương thức Math.sqrt(x) trả về căn bậc hai của x:

Ví dụ:
[code language=”javascript”]Math.sqrt(64); // return 8[/code] Try it »
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »