JavaScript

Các phương thức thiết lập ngày cho đối tượng Date

Các phương thức thiết lập ngày cho đối tượng Date
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Các phương thức Set Date trong JavaScript

– Các phương thức Set Date cho phép bạn thiết lập các giá trị ngày như năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây cho một đối tượng Date.

– Các phương thức Set Date được sử dụng để set giá trị cho một phần của ngày.

No. Phương thức Mô tả
1 setFullYear() Set năm (tháng và ngày là option, có thể có hoặc không)
2 setMonth() Set tháng (0-11)
3 setDate() Set ngày (1-31)
4 setHours() Set giờ (0-23)
5 setMinutes() Set phút (0-59)
6 setSeconds() Set giây (0-59)
7 setMilliseconds() Set mimi giây (0-999)
8 setTime() Set thời gian (mimi giây từ January 1, 1970)

1. setFullYear()

– Phương thức setFullYear() thiết lập năm cho một đối tượng date.

– Tháng và ngày là option, có thể có hoặc không.

– Time (giờ, phút, giây) chính là time tại thời điểm set.

Ví dụ:
var date = new Date();

// Trường hợp chỉ set năm:
date.setFullYear(2020);

// Trường hợp set đầy đủ năm, tháng, ngày:
date.setFullYear(2020, 11, 5);
Try it »

2. setMonth()

Phương thức setMonth() thiết lập tháng (0-11) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setMonth(11);
Try it »

3. setDate()

– Phương thức setDate() thiết lập ngày (1-31) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setDate(15);
Try it »

– Phương thức setDate() cũng có thể sử dụng để thêm ngày cho một ngày.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setDate(date.getDate() + 30);
Try it »

Nếu thêm ngày, thì sẽ làm thay đổi tháng hoặc năm, và thay đổi đó sẽ được xử lý tự động bởi đối tượng Date.

4. setHours()

Phương thức setHours() thiết lập giờ (0-23) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setHours(22);
Try it »

5. setMinutes()

Phương thức setMinutes() thiết lập phút (0-59) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setMinutes(30);
Try it »

6. setSeconds()

Phương thức setSeconds() thiết lập giây (0-59) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setSeconds(30);
Try it »

7. setMilliseconds()

Phương thức setMilliseconds() thiết lập mili giây (0-999) cho một đối tượng date.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setMilliseconds(80);
Try it »

8. setTime()

Phương thức setTime() thiết lập thời gian cho một đối tượng date. Chính là set số mili giây, tính từ January 1, 1970.

Ví dụ:
var date = new Date();
date.setTime( 500000000000 );
Try it »

So sánh ngày trong JavaScript

– Ngày có thể dễ dàng được so sánh với nhau.

– Trong ví dụ bên dưới, sẽ so sánh ngày hôm nay với January 14, 2100

Ví dụ:
var today, someday, text;
today = new Date();
someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
    text = "Hôm nay là trước ngày January 14, 2100.";
} else {
    text = "Hôm nay là sau ngày January 14, 2100.";
}
Try it »

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

1 bình luận

Translate »