JavaScript

Các phương thức lấy thông tin từ đối tượng Date

Các phương thức lấy thông tin từ đối tượng Date
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Các phương thức Get Date trong JavaScript

Các phương thức Get Date có thể được sử dụng để lấy thông tin từ một đối tượng Date:

No. Phương thức Mô tả
1 getFullYear() Lấy 4 ký tự số của năm (yyyy)
2 getMonth() Lấy số tháng (0-11)
3 getDate() Lấy ngày trong tháng dưới dạng một số (1-31)
4 getDay() Lấy ngày trong tuần dưới dạng một số (0-6)
5 getHours() Lấy số giờ (0-23)
6 getMinutes() Lấy số phút (0-59)
7 getSeconds() Lấy số giây (0-59)
8 getMilliseconds() Lấy số milliseconds (0-999)
9 getTime() Lấy thời gian (milliseconds) tính từ ngày 01/01/1970
10 Date.now() Lấy thời gian (Date.now() là một phương thức mới trong ECMAScript 5 (2009))

1. getFullYear()

Phương thức getFullYear() trả về năm (một số có 4 chữ số) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Năm hiện tại là: " + date.getFullYear();
Try it »

2. getMonth()

– Phương thức getMonth() trả về tháng (là một số trong khoảng 0-11) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Tháng hiện tại là: " + date.getMonth() + " + 1";
Try it »

JavaScript đếm tháng từ 0 đến 11. Do đó tháng 1 sẽ là số 0. Tháng 12 là số 11.

– Bạn có thể sử dụng một mảng các tên tháng và trả về tên của một tháng bằng cách sử dụng getMonth():

Ví dụ:
var date = new Date();

var months = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Bây giờ là tháng: " + months[date.getMonth()];
Try it »

3. getDate()

Phương thức getDate() trả về ngày (là một số trong khoảng 1-31) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Ngày hiện tại là: " + date.getDate();
Try it »

4. getDay()

– Phương thức getDay() trả về ngày (thứ) trong tuần (là một số trong khoảng 0-6) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = date.getDay();
Try it »

Trong JavaScript, ngày đầu tiên trong tuần (0) có nghĩa là “Chủ Nhật”, ngay cả khi một số quốc gia trên thế giới xem ngày đầu tiên của tuần là “Thứ Hai”.
Vì thế, trong JavaScript số 0 là Chủ nhật, đến số 6 là Thứ bảy.

– Bạn có thể sử dụng một mảng các thứ trong tuần và trả về tên của thứ bằng cách sử dụng getDay():

Ví dụ:
var date = new Date();

var days = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"];

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hôm nay là thứ: " + days[date.getDay()];
Try it »

5. getHours()

Phương thức getHours() trả về giờ (là một số trong khoảng 0-23) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Giờ hiện tại là: " + date.getHours();
Try it »

6. getMinutes()

Phương thức getMinutes() trả về phút (là một số trong khoảng 0-59) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Phút hiện tại là: " + date.getMinutes();
Try it »

7. getSeconds()

Phương thức getSeconds() trả về giây (là một số trong khoảng 0-59) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Giây hiện tại là: " + date.getSeconds();
Try it »

8. getMilliseconds()

Phương thức getMilliseconds() trả về mili giây (là một số trong khoảng 0-999) của một đối tượng ngày:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Mili giây hiện tại là: " + date.getMilliseconds();
Try it »

9. getTime()

Phương thức getTime() trả về số mili giây kể từ ngày January 1, 1970:

Ví dụ:
var date = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Số mili giây từ ngày 01/01/1970 đến hiện tại là: " + date.getTime();
Try it »

Các phương thức ngày UTC

Các phương thức ngày UTC được sử dụng để làm việc với các ngày UTC (Ngày giờ theo múi giờ quốc tế):

No. Phương thức Mô tả
1 getUTCFullYear() Giống như getFullYear(), nhưng trả về năm UTC.
2 getUTCMonth() Giống như getMonth(), nhưng trả về tháng UTC.
3 getUTCDate() Giống như getDate(), nhưng trả về date UTC.
4 getUTCDay() Giống như getDay(), nhưng trả về day UTC.
5 getUTCHours() Giống như getHours(), nhưng trả về giờ UTC.
6 getUTCMinutes() Giống như getMinutes(), nhưng trả về phút UTC.
7 getUTCSeconds() Giống như getSeconds(), nhưng trả về giây UTC.
8 getUTCMilliseconds() Giống như getMilliseconds(), nhưng trả về mili giây UTC.
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

3 bình luận

Translate »