JavaScript

Vòng lặp while trong JavaScript

Vòng lặp while trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Vòng lặp While trong JavaScript

– Vòng lặp while sẽ lặp qua các khối lệnh miễn là điều kiện được chỉ định còn đúng. Nếu sai thì sẽ stop thực thi các lệnh bên trong vòng lặp và thoát khỏi vòng lặp.

– JavaScript hỗ trợ 2 dạng vòng lặp while sau:

 1. Vòng lặp while: Trước tiên sẽ kiểm tra điều kiện của while là đúng mới thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp.
 2. Vòng lặp do/while: Thực hiện các lệnh ở do trước một lần, mà chưa cần biết điều kiện của while là đúng hay sai, sau đó mới kiểm tra điều kiện của while, điều kiện đúng thì thực hiện tiếp, điều kiện sai thì thoát khỏi vòng lặp.

1. Vòng lặp while

Vòng lặp while: trước tiên sẽ kiểm tra điều kiện của while là đúng mới thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp.

1.1. Cú pháp:
while (điều kiện) {
  các lệnh thực thi
}
1.2. Ví dụ:

Trong ví dụ sau, các lệnh trong vòng lặp while sẽ được lặp đi lặp lại, miễn là biến (ii) còn nhỏ hơn 10:

while (ii < 10) {
  num += "Số: " + ii;
  ii++;
}
Try it »

Nếu bạn quên tăng biến đếm được sử dụng trong điều kiện, vòng lặp sẽ bị lặp vô hạn.

2. Vòng lặp do/while

Vòng lặp do/while: thực hiện các lệnh ở do trước một lần, mà chưa cần biết điều kiện của while là đúng hay sai, sau đó mới kiểm tra điều kiện của while, điều kiện đúng thì thực hiện tiếp, điều kiện sai thì thoát khỏi vòng lặp.

2.1. Cú pháp:
do {
  các lệnh thực thi
}
while (điều kiện);
2.2. Ví dụ:

Khi sử dụng vòng lặp do/while. Vòng lặp sẽ luôn được thực hiện ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai, vì các lệnh thực thi được thực hiện trước khi điều kiện được kiểm tra:

do {
  num += "Số: " + ii;
  ii++;
}
while (ii < 10); 
Try it »

Nếu bạn quên tăng biến đếm được sử dụng trong điều kiện, vòng lặp sẽ bị lặp vô hạn.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »