JavaScript

Toán tử typeof trong JavaScript

Toán tử typeof trong JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Toán tử typeof trong JavaScript

– Toán tử typeof trả về kiểu của đối số. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn xử lý các loại giá trị khác nhau một cách riêng biệt hoặc nếu bạn muốn kiểm tra nhanh chóng type của biến JavaScript.

– Toán tử typeof có 2 dạng cú pháp:

 1. Như là một toán tử: typeof x.
 2. Hoặc kiểu như một chức năng: typeof(x).

– Toán tử typeof trả về kiểu của một biến hoặc một biểu thức (expression):

Ví dụ:
typeof ""				// Return "string"
typeof "Minh"			// Return "string"
typeof 'Minh Hoàng'		// Return "string"

typeof 0        // Return "number"
typeof 314       // Return "number"
typeof 3.14       // Return "number"
typeof (3)       // Return "number"
typeof (3 + 4)     // Return "number"
Try it »

– Bạn có thể sử dụng toán tử typeof để tìm kiểu dữ liệu của biến JavaScript:

Ví dụ:
typeof "Minh"         	// Return "string"
typeof 0          		// Return "number"
typeof 3.14          	// Return "number"
typeof NaN          	// Return "number"
typeof Infinity         // Return "number"
typeof false         	// Return "boolean"

typeof Symbol("id")				// Return "symbol"

typeof [1,2,3,4]				// Return "object"
typeof {name:'Minh', age:31}	// Return "object"
typeof new Date()       	// Return "object"
typeof Math						// Return "object"

typeof function () {}     	// Return "function"
typeof alert 					// Return "function"

typeof myCar         	// Return "undefined"
typeof undefined				// Return "undefined"
typeof null          	// Return "object"
Try it »

– Từ ví dụ trên chúng ta thấy:

 • Loại dữ liệu của NaN (Not-a-Number) là “number”.
 • Loại dữ liệu của Infinity (Vô hạn) là “number”.
 • Loại dữ liệu của một array là “object”.
 • Loại dữ liệu của một date là “object”.
 • Loại dữ liệu của null là “object”.
 • Loại dữ liệu của Math là “object”. Math là một đối tượng tích hợp cung cấp các phép toán.
 • Loại dữ liệu của function là “function”.
 • Loại dữ liệu của Symbol là “symbol”.
 • Loại dữ liệu của một giá trị undefined là “undefined”.
 • Loại dữ liệu của một biến mà chưa được gán giá trị cũng là “undefined”.

– Dưới đây là danh sách các giá trị trả về cho toán tử typeof.

Loại Chuỗi được trả về bởi typeof
Number “number”
String “string”
Boolean “boolean”
Object “object”
Function “function”
Symbol “symbol”
Undefined “undefined”
Null “object”
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »