Thẻ - short-circuits

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!