Thẻ - realloc

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!