Thẻ - hằng con trỏ

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!