Thẻ - data type

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!