Thẻ - constructor

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!