JavaScript

Cú pháp của các thành phần trong một chương trình JavaScript

Cú pháp của các thành phần trong một chương trình JavaScript
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình JavaScript, ngôn ngữ lập trình linh động, thực thi phía client.

Cú pháp JavaScript là một bộ quy tắc về cách xây dựng các chương trình JavaScript

Chẳng hạn như:

var x, y;     // Làm thế nào để khai báo biến
x = 5; y = 6;   // Làm thế nào để gán giá trị
z = x + y;     // Làm thế nào để tính toán giá trị

1. Giá trị JavaScript

– Cú pháp JavaScript định nghĩa hai kiểu giá trị: Giá trị cố định và giá trị biến thiên.

– Giá trị cố định được gọi là literal. Giá trị biến thiên được gọi là variable.

JavaScript Literal:

Các quy tắc quan trọng nhất để viết các giá trị cố định là:

– Đối với Number: các số được viết có hoặc không có dấu thập phân:

Ví dụ:
8.6

2017
Try it »

– Đối với String: các chuỗi được viết trong dấu nháy kép hoặc nháy đơn:

Ví dụ:
"Minh Hoàng Blog"

'Minh Hoàng Blog'
Try it »

JavaScript Variable:

– Trong một ngôn ngữ lập trình, các biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị dữ liệu.
JavaScript sử dụng từ khóa var để khai báo các biến.

– Một dấu bằng được sử dụng để gán giá trị cho biến.
Trong ví dụ này, x được định nghĩa là một biến. Sau đó, x được gán giá trị là 6:

Ví dụ:
var x;

x = 6;

2. Biểu thức JavaScript

Biểu thức là kết hợp các giá trị, biến và toán tử, tính toán giá trị.

Ví dụ:
5 * 10

x - 10 * (y + z);

3. Chú thích trong JavaScript

– Các chú thích JavaScript (JavaScript comments) được sử dụng để giải thích cho mã JavaScript, và để làm cho code dễ đọc hơn.

– Các chú thích trong JavaScript cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực hiện câu lệnh hay hàm nào đó khi chúng ta đang thực hiện debug, test.

Comment một dòng:

Chúng ta sử dụng dấu //

Ví dụ:
// Thay đổi nội dung tên website:
document.getElementById("webName").innerHTML = "Minh Hoàng Blog";
// Thay đổi nội dung url website:
document.getElementById("webUrl").innerHTML = "www.minhhn.com";

var x = 5;   // Khai báo biến x và khởi tạo giá trị bằng 5
var y = x + 2; // Khai báo biến y rồi tính giá trị bằng tổng x + 2

Comment nhiều dòng:

Sẽ bắt đầu bằng dấu /* và kết thúc bằng dấu */

Ví dụ:
/*
Code bên dưới sẽ thay đổi nội dung tên website tại element HTML có id = "webName"
và nội dung của url website tại id = "webUrl"
trong trang web:
*/
document.getElementById("webName").innerHTML = "Minh Hoàng Blog";
document.getElementById("webUrl").innerHTML = "www.minhhn.com";

Comment cả khối lệnh <script>:

Sẽ bắt đầu bằng dấu <!-- và kết thúc bằng dấu //-->

Ví dụ:
<!--
<script>
	var firstName, lastName;
	firstName = "Minh";
	lastName = "Hoàng";
  
  alert(firstName + " " + lastName);
</script>
//-->
Try it »

4. JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường

– Tất cả các mã định danh JavaScript (JavaScript identifiers) đều phân biệt chữ hoa chữ thường. Do đó, không được thay thế cách viết VAR hay Var cho từ khóa var,…

– Các biến lastNamelastname, là hai biến khác nhau:

Ví dụ:
var lastname, lastName;
lastName = "Minh";
lastname = "Minh";

5. JavaScript và Camel Case

Các lập trình viên đã sử dụng nhiều cách khác nhau để kết hợp nhiều từ thành một tên biến:

Dấu gạch nối (Hyphens):
first-name, last-name, master-card, toyota-shi.

Dấu gạch nối không được phép dùng trong JavaScript. Chúng CHỈ dành riêng cho phép trừ.

Dấu gạch dưới (Underscore):
first_name, last_name, master_card, toyota_shi.

Upper Camel Case (Theo kiểu Pascal):
FirstName, LastName, MasterCard, ToyotaShi.
Upper Camel Case (Pascal Case)

Lower Camel Case:
Các lập trình viên JavaScript có xu hướng sử dụng các ký tự lạc đà (camel case) bắt đầu bằng các chữ thường.
firstName, lastName, masterCard, toyotaShi.

6. Bộ ký tự (Character Set) JavaScript

JavaScript sử dụng bộ ký tự Unicode.

Unicode bao gồm (gần như) tất cả các ký tự, dấu câu và ký hiệu trên thế giới.

Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

Translate »