Thẻ - mảng một chiều

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!