Thẻ - malloc

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!