Thẻ - constant

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!