Thẻ - con trỏ hằng

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!