Thẻ - calloc

Chúc bạn có một cuộc sống ngoại hạng!