Lập trình C#

Generic Collection HashSet trong C#

Generic Collection HashSet trong C#
Được viết bởi Minh Hoàng

Series lập trình C#, ngôn ngữ lập trình hiện đại và mạnh mẽ.

Generic Collection HashSet trong C#

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Generic Collection HashSet trong C# với những nội dung sau:

 1. Giới thiệu HashSet
 2. Các cách khai báo và khởi tạo HashSet
  • #1. Đối với kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Types) : int
  • #2. Đối với kiểu dữ liệu tự định nghĩa : Rectangle
 3. Các thuộc tính của HashSet
 4. Các phương thức của HashSet
  • #1. Thêm phần tử vào HashSet
  • #2. Xóa phần tử khỏi HashSet
  • #3. Kiểm tra HashSet có chứa một phần tử nào đó hay không
  • #4. Các phương thức liên quan đến kiểm tra phần tử trong HashSet
   • Overlaps
   • SetEquals
   • ExceptWith
   • SymmetricExceptWith
   • IntersectWith
  • #5. Các phương thức liên quan đến tập con trong HashSet
   • IsProperSubsetOf
   • IsSubsetOf
   • IsProperSupersetOf
   • IsSupersetOf
1. Giới thiệu HashSet

HashSet là lớp thuộc namespace System.Collections.Generic:
・ Biểu diễn một tập hợp các phần tử không trùng nhau.
・ Không truy cập phần tử thông qua index, tức là các phần tử trong set không có thứ tự (order). Do đó 2 set {1, 2, 3} và {3, 1, 2} là như nhau.

– Vì các phần tử trong HashSet không có thứ tự nên khi: thứ tự các phần tử là quan trọng, là cần thiết cho xử lý của bạn thì không nên chọn loại data structure này.

HashSet là một cấu trúc nội bộ (internal structure) – nơi mà các phần tử được tìm kiếm và xác định một cách nhanh chóng.

2. Các cách khai báo và khởi tạo HashSet

#1. Đối với kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Types) : int

// Khai báo
HashSet<int> hs1 = new HashSet<int>();

// Khai báo và khởi tạo 4 phần tử bằng tính năng Collection Initializer
HashSet<int> hs2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

// Khai báo và khởi tạo 4 phần tử bằng cách cung cấp một [collection] IEnumerable, truyền vào 1 array
HashSet<int> hs3 = new HashSet<int>(collection: new[] { 1, 2, 3, 4 });

#2. Đối với kiểu dữ liệu tự định nghĩa : Rectangle

// Khai báo
HashSet<Rectangle> hs4 = new HashSet<Rectangle>();

// Khai báo và khởi tạo bằng tính năng Collection Initializer + Object Initializer
HashSet<Rectangle> hs5 = new HashSet<Rectangle>() { new Rectangle { Width = 0, Height = 0 },
													new Rectangle { Width = 1, Height = 1} };

// Khai báo HashSet với kiểu dữ liệu custom là: Rectangle,
// và [KHÔNG] chỉ định Equal Comparer để so sánh các phần tử, nên mặc định sẽ là: ObjectEqualityComparer.
HashSet<Rectangle> hsWithoutComparer = new HashSet<Rectangle>();
// comparer: new EqualComparer()

// Khai báo HashSet với kiểu dữ liệu custom là: Rectangle,
// và [CÓ] chỉ định custom(tự định nghĩa) Equality Comparer[RectEqualityComparer] để so sánh các phần tử.
HashSet<Rectangle> hsWithComparer = new HashSet<Rectangle>(
									collection: new Rectangle[] { new Rectangle { Width = 0, Height = 0 },
																 new Rectangle { Width = 1, Height = 1} },
									comparer: new RectEqualityComparer());
									// comparer: new RectEqualityComparer()

Xem thêm: Khởi tạo tập hợp (Collection Initializer C#3.0).

■ Kiểu dữ liệu tự định nghĩa Rectangle
/// <summary>
/// Custom class: Rectangle
/// </summary>
internal class Rectangle
{
	public int Width { get; set; }
	public int Height { get; set; }

	public override string ToString()
	{
		return string.Format("Width = {0}, Height = {1}", Width, Height);
	}
}

/// <summary>
/// Custom Equality Comparer Object
/// </summary>
internal class RectEqualityComparer : IEqualityComparer<Rectangle>
{
	public bool Equals(Rectangle x, Rectangle y)
	{
		// 2 hình chữ nhật bằng nhau khi Chiều dài và Chiều rộng bằng nhau
		return x.Width == y.Width && x.Height == y.Height;
	}

	public int GetHashCode(Rectangle obj)
	{
		return $"{obj.Width} {obj.Height}".GetHashCode();
	}
}

Ghi chú:

– Đối với kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Types) thì framework .NET đã cung cấp sẵn việc so sánh giữa các đối tượng với nhau rồi, nên chúng ta không cần phải cung cấp lại nữa.

– Nhưng đối với những kiểu dữ liệu tự định nghĩa như: Rectangle, SinhVien, Animal,… thì khi cần so sánh đối tượng có bằng nhau hay không, chúng ta cần phải cung cấp thêm xử lý so sánh đối tượng bằng việc implement interface IEqualityComparer như trong bài viết này.

3. Các thuộc tính của HashSet
// Lấy số lượng phần tử của 1 HashSet
int count = hs2.Count;
// count = 4

// Lấy thông tin comparer
IEqualityComparer<Rectangle> withoutComparer = hsWithoutComparer.Comparer;
// Output comparer mặc định:
// {System.Collections.Generic.ObjectEqualityComparer<MinhHoangBlog.Rectangle>}

IEqualityComparer<Rectangle> withComparer = hsWithComparer.Comparer;
// Output comparer tự định nghĩa:
// {MinhHoangBlog.RectEqualityComparer}

4. Các phương thức của HashSet

#1. Thêm phần tử vào HashSet

// Thêm phần tử vào HashSet hs1
hs1.Add(1);
hs1.Add(2);
hs1.Add(3);
hs1.Add(4);

// Thêm phần tử có kiểu "primitive" và TRÙNG LẶP
// phần tử 4 sẽ không được thêm vào HashSet hs1, mà sẽ được bỏ qua.
hs1.Add(4);

// Thêm 1 phần tử có kiểu "custom" và TRÙNG LẶP
// ■ Trường hợp sử dụng comparer mặc định
Rectangle r1 = new Rectangle { Width = 2, Height = 2 };	// Sử dụng từ khóa "new" tạo ra đối tượng mới r1
Rectangle r2 = r1;										// Gán tham chiếu: r2 tham chiếu đến r1
Rectangle r3 = new Rectangle { Width = 2, Height = 2 };	// Sử dụng từ khóa "new" tạo ra đối tượng mới r3

hsWithoutComparer.Add(r1);	// Add OK
hsWithoutComparer.Add(r2); // Bỏ quả không Add, vì ObjectEqualityComparer so sánh bộ nhớ tham chiếu,
							// r1 và r2 cùng tham chiếu => không Add r2
// hsWithoutComparer:
// {Width = 2, Height = 2}

// Tuy nhiên với r3 thì tuy giá trị giống nhau nhưng [bộ nhớ tham chiếu khác nhau] => Add OK
hsWithoutComparer.Add(r3);
// hsWithoutComparer:
// {Width = 2, Height = 2}
// {Width = 2, Height = 2}

// ■ Trường hợp sử dụng comparer tự định nghĩa
hsWithComparer.Add(r1);   // Add OK
// hsWithComparer:
// {Width = 0, Height = 0}
// {Width = 1, Height = 1}
// {Width = 2, Height = 2}

hsWithComparer.Add(r2);   // Không Add r2 (vì r1 và r2 cùng tham chiếu)

hsWithComparer.Add(r3);   // Không Add r3 (vì so sánh bằng RectEqualityComparer
							// nên mặc dù khác tham chiếu, nhưng giá trị đã tồn tại rồi)

#2. Xóa phần tử khỏi HashSet

// Xóa 1 phần tử cụ thể trong HashSet
hsWithComparer.Remove(r1);
// hsWithComparer:
// {Width = 0, Height = 0}
// {Width = 1, Height = 1}

// Xóa tất cả phần tử trong HashSet thỏa mãn điều kiện Width = 0
hsWithComparer.RemoveWhere(match: x => x.Width == 0);
// hsWithComparer:
// {Width = 1, Height = 1}

// Xóa tất cả phần tử trong HashSet
hsWithoutComparer.Clear();

#3. Kiểm tra HashSet có chứa một phần tử nào đó hay không

// Kiểm tra chứa
bool isContain = hs1.Contains(3);
// true

#4. Các phương thức liên quan đến kiểm tra phần tử trong HashSet

#4.1. Overlaps
・ Return True: nếu 2 set có phần tử giao nhau.
・ Return False: nếu 2 set không có chung phần tử nào.
HashSet - Overlaps

HashSet – Overlaps

IEnumerable<int> other1 = new[] { 4, 5, 6 };	// Upcast vì Array : IEnumerable
IEnumerable<int> other2 = new[] { 1, 2, 3, 4 };
IEnumerable<int> other3 = new[] { 7, 8, 9 };
IEnumerable<int> other4 = new[] { 1, 2, 3 };

// Overlaps
bool isOverlap1 = hs2.Overlaps(other1);
// true, vì có chung phần tử: 4

bool isOverlap2 = hs2.Overlaps(other3);
// false, vì không có chung phần tử nào
#4.2. SetEquals
Return True: khi 2 set có các phần tử giống hệt nhau: cả Số Lượng + Giá Trị. Ngược lại return False
HashSet - SetEquals

HashSet – SetEquals

// SetEquals
bool isEqual1 = hs2.SetEquals(other1);
bool isEqual2 = hs2.SetEquals(other4);
// false

bool isEqual3 = hs2.SetEquals(other2);
// true
#4.3. ExceptWith
Xóa phần tử của tập SET 1 nếu nó có trong tập SET 2
HashSet - ExceptWith

HashSet – ExceptWith

HashSet<int> hs6 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

// ExceptWith
hs6.ExceptWith(other1);
// hs6 { 1, 2, 3 } : đã xóa đi phần tử 4 vì có trong tập other1
#4.4. SymmetricExceptWith
Giữ lại các phần tử KHÔNG GIAO NHAU của 2 tập SET 1, SET 2 (Ngược với phương thức IntersectWith).
HashSet - SymmetricExceptWith

HashSet – SymmetricExceptWith

// SymmetricExceptWith
hs2.SymmetricExceptWith(other1);
// hs2 { 1, 2, 3, 5, 6 }
// Giữ lại các phần tử KHÔNG GIAO NHAU của 2 tập hs2 và other1 { 1, 2, 3, 5, 6 }
#4.5. IntersectWith
Chỉ giữ lại các phần tử GIAO NHAU của 2 tập SET 1, SET 2 (Ngược với phương thức SymmetricExceptWith).
HashSet – IntersectWith

HashSet – IntersectWith

// IntersectWith
hs2.SymmetricExceptWith(other1);
// hs2 { 5, 6 }
// Chỉ giữ lại các phần tử GIAO NHAU của 2 tập hs2 và other1 { 5, 6 }

#5. Các phương thức liên quan đến tập con trong HashSet

#5.1. IsProperSubsetOf
Return True khi thỏa cả 2 điều kiện sau:

 1. Toàn bộ phần tử của tập bên trái ĐỀU THUỘC tập bên phải.
 2. Số lượng phần tử của tập bên trái ÍT HƠN Số lượng phần tử của tập bên phải.

Ngược lại thì return False.

HashSet - IsProperSubsetOf

HashSet – IsProperSubsetOf

HashSet<int> setA = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setB = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

// IsProperSubsetOf
bool isProperSubset = setA.IsProperSubsetOf(setB);
// true

HashSet<int> setA1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setB1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isProperSubset1 = setA1.IsProperSubsetOf(setB1);
// fase

HashSet<int> setA2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
HashSet<int> setB2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isProperSubset2 = setA2.IsProperSubsetOf(setB2);
// fase
#5.2. IsSubsetOf
Return True khi thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:


・ Toàn bộ phần tử của tập bên trái ĐỀU THUỘC tập bên phải.
Số lượng phần tử của tập bên trái ÍT HƠN Số lượng phần tử của tập bên phải.


Toàn bộ phần tử của 2 tập bên trái và bên phải giống hệt nhau về: Số Lượng + Giá Trị (Giống với phương thức SetEquals).

Ngược lại thì return False.

HashSet - IsSubsetOf

HashSet – IsSubsetOf

HashSet<int> setA = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setB = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

// IsSubsetOf
bool isSubset = setA.IsSubsetOf(setB);
// true

HashSet<int> setA1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setB1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isSubset1 = setA1.IsSubsetOf(setB1);
// true

HashSet<int> setA2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
HashSet<int> setB2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isSubset2 = setA2.IsSubsetOf(setB2);
// fase
#5.3. IsProperSupersetOf
Return True khi thỏa cả 2 điều kiện sau:

 1. Tập bên trái CHỨA toàn bộ phần tử của tập bên phải.
 2. Số lượng phần tử của tập bên trái NHIỀU HƠN Số lượng phần tử của tập bên phải.

Ngược lại thì return False.

HashSet - IsProperSupersetOf

HashSet – IsProperSupersetOf

HashSet<int> setX = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
HashSet<int> setY = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };

// IsProperSupersetOf
bool isProperSuperset = setX.IsProperSupersetOf(setY);
// true

HashSet<int> setX1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setY1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isProperSuperset1 = setX1.IsProperSupersetOf(setY1);
// fase

HashSet<int> setX2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setY2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
bool isProperSuperset2 = setX2.IsProperSupersetOf(setY2);
// fase
#5.4. IsSupersetOf
Return True khi thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:


・ Tập bên trái CHỨA toàn bộ phần tử của tập bên phải.
Số lượng phần tử của tập bên trái NHIỀU HƠN Số lượng phần tử của tập bên phải.


Toàn bộ phần tử của 2 tập bên trái và bên phải giống hệt nhau về: Số Lượng + Giá Trị (Giống với phương thức SetEquals).

Ngược lại thì return False.

HashSet - IsSupersetOf

HashSet – IsSupersetOf

HashSet<int> setX = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
HashSet<int> setY = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };

// IsSupersetOf
bool isSuperset = setX.IsSupersetOf(setY);
// true

HashSet<int> setX1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setY1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
bool isSuperset1 = setX1.IsSupersetOf(setY1);
// true

HashSet<int> setX2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
HashSet<int> setY2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
bool isSuperset2 = setX2.IsSupersetOf(setY2);
// fase
★ Full code example
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace MinhHoangBlog
{
	internal class Program
	{
		private static void Main(string[] args)
		{
			/*===============================*/
			/* Khai báo						 */
			/*===============================*/
			// Khai báo
			HashSet<int> hs1 = new HashSet<int>();

			// Khai báo và khởi tạo 4 phần tử bằng tính năng Collection Initializer
			HashSet<int> hs2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

			// Khai báo và khởi tạo 4 phần tử bằng cách cung cấp một [collection] IEnumerable, truyền vào 1 array
			HashSet<int> hs3 = new HashSet<int>(collection: new[] { 1, 2, 3, 4 });

			// Khai báo
			HashSet<Rectangle> hs4 = new HashSet<Rectangle>();

			// Khai báo và khởi tạo bằng tính năng Collection Initializer + Object Initializer
			HashSet<Rectangle> hs5 = new HashSet<Rectangle>() { new Rectangle { Width = 0, Height = 0 },
																new Rectangle { Width = 1, Height = 1} };

			// Khai báo HashSet với kiểu dữ liệu custom là: Rectangle,
			// và [KHÔNG] chỉ định comparer để so sánh các phần tử, nên mặc định sẽ là: [ObjectEqualityComparer]
			HashSet<Rectangle> hsWithoutComparer = new HashSet<Rectangle>();
			// comparer: new EqualComparer()

			// Khai báo HashSet với kiểu dữ liệu custom là: Rectangle,
			// và [CÓ] chỉ định comparer tự định nghĩa [RectEqualityComparer] để so sánh các phần tử.
			HashSet<Rectangle> hsWithComparer = new HashSet<Rectangle>(
												collection: new Rectangle[] { new Rectangle { Width = 0, Height = 0 },
																			 new Rectangle { Width = 1, Height = 1} },
												comparer: new RectEqualityComparer());
												// comparer: new RectEqualityComparer()

			/*===============================*/
			/* Thuộc tính					 */
			/*===============================*/
			// Lấy số lượng phần tử của 1 HashSet
			int count = hs2.Count;
			// count = 4

			// Lấy thông tin comparer
			IEqualityComparer<Rectangle> withoutComparer = hsWithoutComparer.Comparer;
			// Output comparer mặc định:
			// {System.Collections.Generic.ObjectEqualityComparer<MinhHoangBlog.Rectangle>}

			IEqualityComparer<Rectangle> withComparer = hsWithComparer.Comparer;
			// Output comparer tự định nghĩa:
			// {MinhHoangBlog.RectEqualityComparer}

			/*===============================*/
			/* Phương thức					 */
			/*===============================*/
			/*-------------------------------*/
			/* Add elements					 */
			/*-------------------------------*/
			// Thêm phần tử vào HashSet hs1
			hs1.Add(1);
			hs1.Add(2);
			hs1.Add(3);
			hs1.Add(4);

			// Thêm phần tử có kiểu "primitive" và TRÙNG LẶP
			// phần tử 4 sẽ không được thêm vào HashSet hs1, mà sẽ được bỏ qua.
			hs1.Add(4);

			// Thêm 1 phần tử có kiểu "custom" và TRÙNG LẶP
			// ■ Trường hợp sử dụng comparer mặc định
			Rectangle r1 = new Rectangle { Width = 2, Height = 2 };	// Sử dụng từ khóa "new" tạo ra đối tượng mới r1
			Rectangle r2 = r1;										// Gán tham chiếu: r2 tham chiếu đến r1
			Rectangle r3 = new Rectangle { Width = 2, Height = 2 };	// Sử dụng từ khóa "new" tạo ra đối tượng mới r3

			hsWithoutComparer.Add(r1);	// Add OK
			hsWithoutComparer.Add(r2); // Bỏ quả không Add, vì ObjectEqualityComparer so sánh bộ nhớ tham chiếu,
										// r1 và r2 cùng tham chiếu => không Add r2
			// hsWithoutComparer:
			// {Width = 2, Height = 2}

			// Tuy nhiên với r3 thì tuy giá trị giống nhau nhưng [bộ nhớ tham chiếu khác nhau] => Add OK
			hsWithoutComparer.Add(r3);
			// hsWithoutComparer:
			// {Width = 2, Height = 2}
			// {Width = 2, Height = 2}

			// ■ Trường hợp sử dụng comparer tự định nghĩa
			hsWithComparer.Add(r1);   // Add OK
			// hsWithComparer:
			// {Width = 0, Height = 0}
			// {Width = 1, Height = 1}
			// {Width = 2, Height = 2}

			hsWithComparer.Add(r2);   // Không Add r2 (vì r1 và r2 cùng tham chiếu)

			hsWithComparer.Add(r3);   // Không Add r3 (vì so sánh bằng RectEqualityComparer
										// nên mặc dù khác tham chiếu, nhưng giá trị đã tồn tại rồi)

			/*-------------------------------*/
			/* Remove element				 */
			/*-------------------------------*/
			// Xóa 1 phần tử cụ thể trong HashSet
			hsWithComparer.Remove(r1);
			// hsWithComparer:
			// {Width = 0, Height = 0}
			// {Width = 1, Height = 1}

			// Xóa tất cả phần tử trong HashSet thỏa mãn điều kiện Width = 0
			hsWithComparer.RemoveWhere(match: x => x.Width == 0);
			// hsWithComparer:
			// {Width = 1, Height = 1}

			// Xóa tất cả phần tử trong HashSet
			hsWithoutComparer.Clear();

			/*-------------------------------*/
			/* Contains						 */
			/*-------------------------------*/
			// Kiểm tra chứa
			bool isContain = hs1.Contains(3);
			// true

			/*-------------------------------*/
			/* SET							 */
			/*-------------------------------*/
			IEnumerable<int> other1 = new[] { 4, 5, 6 };	// Upcast vì Array : IEnumerable
			IEnumerable<int> other2 = new[] { 1, 2, 3, 4 };
			IEnumerable<int> other3 = new[] { 7, 8, 9 };
			IEnumerable<int> other4 = new[] { 1, 2, 3 };

			// Overlaps
			bool isOverlap1 = hs2.Overlaps(other1);
			// true, vì có chung phần tử: 4

			bool isOverlap2 = hs2.Overlaps(other3);
			// false, vì không có chung phần tử nào

			// SetEquals
			bool isEqual1 = hs2.SetEquals(other1);
			bool isEqual2 = hs2.SetEquals(other4);
			// false

			bool isEqual3 = hs2.SetEquals(other2);
			// true

			HashSet<int> hs6 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

			// ExceptWith
			hs6.ExceptWith(other1);
			// hs6 { 1, 2, 3 } : đã xóa đi phần tử 4 vì có trong tập other1

			// SymmetricExceptWith
			hs2.SymmetricExceptWith(other1);
			// hs2 { 1, 2, 3, 5, 6 }
			// Giữ lại các phần tử KHÔNG GIAO NHAU của 2 tập hs2 và other1 { 1, 2, 3, 5, 6 }

			// IntersectWith
			hs2.IntersectWith(other1);
			// hs2 { 5, 6 }
			// Chỉ giữ lại các phần tử GIAO NHAU { 5, 6 }


			// ■ IsProperSubsetOf và IsSubsetOf
			HashSet<int> setA = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			HashSet<int> setB = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };

			// IsProperSubsetOf
			bool isProperSubset = setA.IsProperSubsetOf(setB);
			// true
			// IsSubsetOf
			bool isSubset = setA.IsSubsetOf(setB);
			// true


			HashSet<int> setA1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			HashSet<int> setB1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			bool isProperSubset1 = setA1.IsProperSubsetOf(setB1);
			// fase
			bool isSubset1 = setA1.IsSubsetOf(setB1);
			// true


			HashSet<int> setA2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
			HashSet<int> setB2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			bool isProperSubset2 = setA2.IsProperSubsetOf(setB2);
			// fase
			bool isSubset2 = setA2.IsSubsetOf(setB2);
			// fase


			// ■ IsProperSupersetOf và IsSupersetOf
			HashSet<int> setX = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
			HashSet<int> setY = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };

			// IsProperSupersetOf
			bool isProperSuperset = setX.IsProperSupersetOf(setY);
			// true
			// IsSupersetOf
			bool isSuperset = setX.IsSupersetOf(setY);
			// true


			HashSet<int> setX1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			HashSet<int> setY1 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			bool isProperSuperset1 = setX1.IsProperSupersetOf(setY1);
			// false
			bool isSuperset1 = setX1.IsSupersetOf(setY1);
			// true


			HashSet<int> setX2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3 };
			HashSet<int> setY2 = new HashSet<int>() { 1, 2, 3, 4 };
			bool isProperSuperset2 = setX2.IsProperSupersetOf(setY2);
			// false
			bool isSuperset2 = setX2.IsSupersetOf(setY2);
			// false

			Console.ReadLine();
		}
	}

	/// <summary>
	/// Custom class: Rectangle
	/// </summary>
	internal class Rectangle
	{
		public int Width { get; set; }
		public int Height { get; set; }

		public override string ToString()
		{
			return string.Format("Width = {0}, Height = {1}", Width, Height);
		}
	}

	/// <summary>
	/// Custom Equality Comparer Object
	/// </summary>
	internal class RectEqualityComparer : IEqualityComparer<Rectangle>
	{
		public bool Equals(Rectangle x, Rectangle y)
		{
			// 2 hình chữ nhật bằng nhau khi Chiều dài và Chiều rộng bằng nhau
			return x.Width == y.Width && x.Height == y.Height;
		}

		public int GetHashCode(Rectangle obj)
		{
			return $"{obj.Width} {obj.Height}".GetHashCode();
		}
	}
}
Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng ngần ngại hãy cùng thảo luận với chúng tôi!
5 1 vote
Article Rating

Giới thiệu

Minh Hoàng

Xin chào, tôi là Hoàng Ngọc Minh, hiện đang làm BrSE, tại công ty Toyota, Nhật Bản. Những gì tôi viết trên blog này là những trải nghiệm thực tế tôi đã đúc rút ra được trong cuộc sống, quá trình học tập và làm việc. Các bài viết được biên tập một cách chi tiết, linh hoạt để giúp bạn đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Hi vọng nó sẽ có ích hoặc mang lại một góc nhìn khác cho bạn[...]

guest
2 Comments
Thích nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Phóng
Nguyễn Văn Phóng
1 year ago

cái này thường được ứng dụng ở đâu nhiều ạ

Translate »
2
0
Would love your thoughts, please comment.x